Aktualności
Rozgrzewka (492)
Motoryka (858)
Technika (2011)
Taktyka (926)
Gry (706)
Coerver Coaching (14)
Testy sprawności (5)
Trening na hali (123)
Futsal (18)
System 1-4-4-2 (79)
System 1-4-2-3-1 (63)
Ustawienie 1-4-1-4-1 (10)
Ustawienie 1-4-3-2-1 (2)
Ustawienie 1-4-3-3 (64)
Ustawienie 1-3-5-2 (6)
Trening indywidualny i formacyjny (95)
Jednostka treningowa (124)
Darmowe ćwiczenia
Teoria
Treningi
Prezentacje
video
Ośrodki

Szkolenia
Turnieje
Ośrodki

Rejestracja
Regulamin
Cookies
Polityka prywatności
Cennik
Kontakt

Zeszyty ćwiczeń
zeszyt 1
 
gg: 35775768
skype: sport_coach

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

portalu internetowego Footballtrening.pl obowiązująca od 25.05.2018 r.

 

25.05.2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jest to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

 

Portal internetowy www.footballtrening.pl (dalej zwany „Portal”) jest administrowany przez firmę SPORT COACH Mariusz Łuc, al. Niepodległości 4/18, 39-300 Mielec, NIP 817-137-94-24 (dalej wymieniany jako „Administrator”).

Niniejsza polityka prywatności określa warunki oraz sposób gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkowników portalu przez Administratora.

 1. Administrator na zasadach oraz w celach wskazanych w niniejszej polityce prywatności pozyskuje dane osobowe użytkowników obejmujące: nazwisko i imię, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło i login potrzebny do korzystania z portalu.

 2. Zbierane dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również „RODO”, w celu:

  1. Umożliwienia świadczenia żądanej usługi opisanej w Regulaminie portalu (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. B RODO). Podstawą przetwarzania jest tutaj wykonanie w/w usługi na żądanie użytkownika.

  2. Realizacji marketingu bezpośredniego na potrzeby prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. przesyłania użytkownikom informacji handlowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem portalu /w szczególności związanych z promocjami/, również z wykorzystaniem newslettera (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Podstawą przetwarzania jest tutaj prawnie uzasadniony interes administratora.

  3. Realizacji obowiązków prawnych, w tym wystawiania i przechowywania faktur (w oparciu o art. 6 ust. 1 c RODO)

Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do wspomnianych celów.

 1. Wszystkie dane osobowe użytkowników są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. u. nr 133, poz. 1204).

 2. Zebrane dane osobowe przechowywane będą do momentu skorzystania przez użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych lub odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce użytkownik jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

- celu przetwarzania;

- kategorii danych osobowych;

- informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

- w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;

- informacji o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

- informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

- informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą - w chwili obecnej administrator nie podejmuje i nie planuje podejmować tego typu działań.

 1. Użytkownik ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się z uwzględnieniem celów przetwarzania. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 2. Użytkownik ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („prawo do zapomnienia”):

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

- osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

 1. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

- użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

 1. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo otrzymać w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe, które dostarczył administratorowi oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, jeżeli:

  1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz

  2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Użytkownik ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

 1. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit.  f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 2. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby prowadzonego przez administratora marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4. Użytkownik może zmienić swoje dane osobowe zbierane podczas rejestracji i używane do zalogowania się do portalu. Może również zrezygnować z otrzymywania newslettera lub całkowicie usunąć swoje konto z serwisu kontaktując się z biurem obsługi klienta pod adresem mailowym info@footballtrening.pl

 5. Kontakt użytkownika z administratorem, w tym skorzystanie z przysługujących użytkownikowi uprawnień następuje za pomocą następujących kanałów komunikacji:

  1. e-mail: info@footballtrening.pl

  2. adres pocztowy: SPORT COACH Mariusz Łuc, al. Niepodległości 4/18, 39-300 Mielec

 6. Footballtrening.pl zastrzega sobie możliwość wysyłania użytkownikom informacji handlowych dotyczących wyłącznie spraw związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem serwisu. Wszelkie informacje handlowe o charakterze komercyjnym (reklamy) są wysyłane użytkownikom wyłącznie za ich zgodą zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. u. 2002, nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zm.)

 7. Portal wykorzystuje pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia danej operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

 8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych portalu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji jej wykorzystania. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

  2. utrzymania sesji użytkownika portalu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy portalu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

 9. W wielu przypadkach, oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać w każdym czasie zmian ustawienia dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).



Login:
Hasło:
 
Przypomnij hasło
Marek Dragosz
Coerver Coaching
footballacademy
sockerskills
Akademia Piłkarska Champions
euro-sportring
naszeligi.pl
Golbox
Księgarnia
Marek Dragosz
Czy jesteś zainteresowany prezentacją przykładowych jednostek treningowych do wykorzystania w trakcie okresu przygotowawczego:
tak, dwa razy w tygodniu
tak, trzy razy w tygodniu
tak, przykładowy mikrocykl tygodniowy
nie widzę takiej potrzeby
nie jestem zainteresowany
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter podaj swój adres e-mail.
 
  Copyright: footballtrening.pl Designed by: 3-w