Aktualności
Rozgrzewka (483)
Motoryka (858)
Technika (1991)
Taktyka (911)
Gry (701)
Coerver Coaching (14)
Testy sprawności (5)
Trening na hali (123)
Futsal (18)
System 1-4-4-2 (79)
System 1-4-2-3-1 (63)
Ustawienie 1-4-1-4-1 (10)
Ustawienie 1-4-3-2-1 (2)
Ustawienie 1-4-3-3 (64)
Ustawienie 1-3-5-2 (6)
Trening indywidualny i formacyjny (95)
Jednostka treningowa (123)
Darmowe ćwiczenia
Teoria
Treningi
Prezentacje
video
Ośrodki

Szkolenia
Turnieje
Ośrodki

Rejestracja
Regulamin
Cookies
Polityka prywatności
Cennik
Kontakt

Zeszyty ćwiczeń
zeszyt 1
 
gg: 35775768
skype: sport_coach

Regulamin korzystania z serwisu www.footballtrening.pl

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego www.footballtrening.pl do którego wyłączne prawa przysługują firmie: „SPORT COACH” Mariusz Łuc z siedzibą w Mielcu przy Al. Niepodległości 4/18, 39-300 Mielec, wpisanej do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Mielca pod numerem 12682, NIP: 817-137-94-24, REGON: 180243237

§ 2

Pojęcia i definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy dokument,

 2. Właściciel Portalu – firma: Sport Coach Mariusz Łuc z siedzibą w Mielcu,

 3. Portal - strona internetowa umieszczona pod adresem www.footballtrening.pl wraz całą jej zawartością,

 4. ADO – administrator danych osobowych Portalu

 5. Użytkownicy - użytkownicy zarejestrowani i uprawnieni do korzystania z Portalu po opłaceniu wybranego abonamentu,

 6. Przeglądający - rozumie się osoby zapoznające się z treścią Serwisu nie będące Użytkownikami,

 7. Opłata abonamentowa – opłata pozwalająca w całości korzystać z materiałów i publikacji kodowanych dostępnych w Portalu.

§ 3

 1. Portal w całości poświęcony jest zagadnieniom treningu piłki nożnej i aspektom z nim związanych.

 2. Wszystkie artykuły i publikacje zamieszczone na stronach portalu chronione są prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody firmy jest zabronione.

 3. Korzystając w całości z serwisu Użytkownik wyraża akceptację i podlega prawidłowościom zawartym w niniejszym regulaminie.

 4. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Portalu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i postanowieniami Regulaminu oraz do niewykorzystywania Portalu w celu dystrybuowania jakichkolwiek treści będących przedmiotem ochrony przez polskie lub międzynarodowe prawo autorskie.

 5. Właścicielowi Portalu według własnego uznania przysługuje prawo do usuwania Użytkowników, blokowania adresów IP albo adresów e-mail w przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

 1. Warunkiem pełnego korzystania z portalu internetowego www.footballtrening.pl jest dokonanie rejestracji, opłacenie wybranego rodzaju abonamentu oraz późniejsze zalogowanie się przez Użytkownika na stronie.

 2. Proces rejestracji wymaga podania danych osobowych Użytkownika; imię i nazwisko, adresu zamieszkania, adresu e-mail, numeru telefonu. Proces rejestracji wymaga także od użytkownika utworzenia własnego loginu i hasła, które stanowią podstawę do późniejszego korzystania z portalu. Dane te zawarte są w dziale „REJESTRACJA”.

 3. Utworzony przez Użytkownika login i hasło dostępu należy poufnie chronić i pod żadnym pozorem nie wolno go przekazywać osobom trzecim w celu nieuprawnionego korzystania z Portalu.

 4. Użytkownik po dokonaniu rejestracji (przesłaniu formularza rejestracyjnego) otrzymuje wiadomość drogą mailową z numerem konta, na które należy dokonać wpłaty oraz potwierdzeniem hasła i loginu.

 5. Dokonując opłaty abonamentu w tytule przelewu Użytkownik podaje swój login.

 6. Po dokonaniu i zaksięgowaniu wpłaty Użytkownik otrzymuje informację o aktywacji jego konta.

 7. Czas trwania opłaty abonamentowej liczony jest od momentu jej uruchomienia.

 8. Aktywacje Użytkowników odbywają się w każdy dzień roboczy.

 9. Cennik opłat abonamentowych umieszczony jest na stronie w zakładce „CENNIK”.

§ 5

 1. Wypełniając formularz rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na podanie niezbędnych danych osobowych związanych z procesem logowania oraz korzystania z Portalu.

 2. Właściciel Portalu jako ADO chroni dane osobowe Użytkowników oraz zabezpiecza je przed dostępem osób nieupoważnionych, zachowując wymagania określone w obowiązujących aktualnie przepisach prawa /zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 3. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

 4. Podane przez Użytkownika dane przetwarzane są w celu umożliwienia świadczenia żądanej usługi, tj. stworzenia możliwości dostępu do treści zawartych w Portalu

 5. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane także dla celów marketingowych jedynie przez Właściciela Portalu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr. 133 poz.883) o ochronie danych osobowych.

 6. Zebrane dane osobowe przechowywane będą do momentu skorzystania przez użytkownika z praw prowadzących do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych lub odwołania przez użytkownika zgody na ich przetwarzanie.

 7. Użytkownik ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się z uwzględnieniem celów przetwarzania.

 8. Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, w tym profilowania na podstawie tych przepisów

 9. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych osobowych poprzez przesłanie stosownego wniosku e-mailem lub za pomocą poczty na adres Właściciela Portalu

 10. Właściciel portalu nie udostępnia żadnych danych osobowych innym podmiotom niż ustawowo uprawnione. Informacje dotyczące Użytkowników i Przeglądających są przechowywane przez Właściciela portalu i w razie potrzeby będą udostępniane wymiarowi sprawiedliwości i organom ścigania.

§ 6

 1. Właściciel Portalu będzie prezentował przykłady ćwiczeń treningowych systematycznie w każdy dzień danego miesiąca. Dopuszcza się wprowadzenie odstępstw od tych terminów związanych z sytuacjami losowymi bądź ważnymi obowiązkami służbowymi Właściciela. Dołoży także wszelkich starań mających na celu sukcesywne rozbudowywanie serwisu i wprowadzenie zmian w jego funkcjonowaniu.

 2. W Portalu prezentowane będą także materiały teoretyczne dotyczące problematyki i zagadnień związanych z treningiem piłki nożnej.

 3. Właściciel zastrzega sobie prawo do publikowania bonusów ćwiczeń /w tym tylko dla osób opłacających abonament/ i wszelkich zmian w regulaminie dotyczących częstotliwości pojawiania się nowych publikacji.

 4. Korzystając z serwisu Użytkownik i Przeglądający zapewniają, że:

  • nie będą podejmować żadnych szkodliwych działań legalnych i nielegalnych mających na celu zaszkodzeniu działaniu Portalu lub usług oferowanych przez Portal,

  • nie będą udostępniać ani używać Portalu lub jego zawartości w jakimkolwiek celu komercyjnym, lub przynoszącym korzyści materialne,

  • nie będą udostępniać żadnej zawartości, która może być przyczyną łamania jakiegokolwiek prawa cywilnego lub karnego,

  • nie posiadają żadnych praw do komercyjnego używania Portalu lub świadczonych przez niego usług bez wcześniejszego otrzymania od Właściciela zgody na piśmie. Naruszenie tych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej,

  • mają świadomość, że wszelkie publikacje ukazujące się na łamach Portalu podlegają ochronie praw autorskich i wszelkie ich wykorzystywanie musi być uzgodnione z ich autorami,

  • nie będą gromadzić żadnych danych i informacji o innych użytkownikach tego serwisu.

 1. Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do:

  • wysyłania na konta Użytkowników komunikatów dotyczących funkcjonowania Portalu oraz informacji o bieżących ofertach i promocjach,

  • okresowego wyłączania lub ograniczania dostępności Portalu bez podania przyczyn.

§ 7

 1. Portal stwarza możliwość zamieszczania własnych publikacji przez Użytkowników, Przeglądających i innych osób z zewnątrz.

 2. Warunkiem zamieszczenia materiałów w Portalu jest:

  • przesłanie drogą mailową lub pocztową schematu ćwiczenia wraz z opisem jego przebiegu wg. szablonu ukazującego się na łamach Portalu,

  • udzielenie redakcji praw, wolnego od opłat na rzecz przesyłającego, do stałego i wyłącznego wyświetlania, kopiowania, promowania, archiwizowania, rozpowszechniania, tworzenia prac na podstawie całości lub części zawartości udostępnionej przez zainteresowaną osobę. Licencja dotyczy dowolnej formy mediów i technologii dostępnej aktualnie i w przyszłości na rynku.

  • wyrażenie zgody na dokonywanie modyfikacji i opracowania przesłanego materiału pod kątem umieszczenia jej w Portalu,

  • udzielenie gwarancji, że jest się posiadaczem wszelkich praw dotyczących legalności i autentyczności przekazywanych materiałów oraz niepodejmowania prób prowadzących do zafałszowania oryginalności pochodzenia materiałów,

 1. W przypadku, gdy osoba publikująca zauważy, że publikacja została wykorzystana w Portalu bez jej wiedzy i zgody, musi niezwłocznie powiadomić Właściciela Portalu, który podejmie odpowiednie kroki administracyjne i prawne, łącznie z usunięciem materiałów z serwisu.

 2. W przypadku rezygnacji z usług Portalu, udostępnione i archiwizowane publikacje, komentarze, wiadomości mogą nadal pojawiać się w serwisie.

§ 8

 1. Właściciel Portalu stwarza możliwość reklamowania się, oferowania swoich usług i produktów przez podmioty trzecie na łamach Portalu www.footballtrening.pl

 2. Wszelkie warunki zamieszczania reklam i ich ceny regulowane będą odrębnymi umowami, pomiędzy zainteresowaną firmą, a firmą SPORT COACH zgodnie z obowiązującym prawem.

 3. Wszelkie zamieszczone reklamy podlegają uregulowaniom prawnym i w żaden sposób nie mogą naruszać ogólnie przyjętych norm.


 

§ 9

 1. Firma SPORT COACH posiada wyłączne prawo dotyczące modyfikacji zawartości Portalu, podejmowania decyzji związanych z jego dalszym rozwojem bądź zaprzestaniem rozwoju.

 2. Portal daje możliwość dobrowolnego korzystania z newslettera, w którym przedstawiane będą nowości oraz bieżące wiadomości związane z funkcjonowaniem serwisu. Wymaga to wyrażenia zgody przez Użytkownika oraz podania loginu i adresu e-mail. Korzystanie z newslettera jest bezpłatne.

 3. Na życzenie klienta firma SPORT COACH wystawia fakturę za wykupienie abonamentu i korzystanie z serwisu. Wymaga to dokonania odpowiedniej adnotacji w formularzu rejestracyjnym z podaniem danych firmy lub osoby fizycznej.

 4. Korzystanie z Portalu w celach zarobkowych, w tym również umieszczanie w wiadomościach przesyłanych przez Użytkowników i Przeglądających jakikolwiek treści posiadających cechy reklamy lub treści sugerujących możliwość wzbogacenia się w zamian za kontakt jest niedozwolone.

 5. Właściciel Portalu nie zapewnia, że każdy z Użytkowników działa w dobrej wierze, jak również nie ma możliwości pełnego kontrolowania wiarygodności Użytkowników.

 6. Właściciel Portalu nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami.

 7. Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami wynikające z umowy, a nie uregulowane postanowieniami niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela portalu, w oparciu o odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim.

§ 10

 1. Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 25.05.2018 i może ulec zmianie w dowolnym czasie. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od umieszczenia nowej jego wersji na stronie internetowej oraz informacji o tym fakcie na stronie głównej Portalu.

 2. Korzystanie i używanie Portalu przez Użytkowników i Przeglądających po zmianie brzmienia Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją nowych postanowień Regulaminu.

 

 Login:
Hasło:
 
Przypomnij hasło
Marek Dragosz
Coerver Coaching
footballacademy
sockerskills
Akademia Piłkarska Champions
euro-sportring
naszeligi.pl
Golbox
Księgarnia
Marek Dragosz
Czy jesteś zainteresowany prezentacją przykładowych jednostek treningowych do wykorzystania w trakcie okresu przygotowawczego:
tak, dwa razy w tygodniu
tak, trzy razy w tygodniu
tak, przykładowy mikrocykl tygodniowy
nie widzę takiej potrzeby
nie jestem zainteresowany
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter podaj swój adres e-mail.
 
  Copyright: footballtrening.pl Designed by: 3-w