Aktualności
Rozgrzewka (270)
Motoryka (715)
Technika (1263)
Taktyka (632)
Gry (417)
Coerver Coaching (14)
Testy sprawności (5)
Trening na hali (108)
Futsal (18)
System 1-4-4-2 (75)
System 1-4-2-3-1 (62)
System 1-4-1-4-1 (10)
System 1-4-3-2-1 (2)
System 1-4-3-3 (47)
Trening indywidualny (53)
Jednostka treningowa (108)
Ustawienie 1-3-5-2 (3)
Darmowe ćwiczenia
Teoria
Treningi
Prezentacje
video
Ośrodki

Szkolenia
Turnieje
Ośrodki

Rejestracja
Regulamin
Cennik
Kontakt

Zeszyty ćwiczeń
zeszyt 1
 
gg: 35775768
skype: sport_coach

Regulamin korzystania z serwisu www.footballtrening.pl

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego www.footballtrening.pl do którego wyłączne prawa przysługują firmie: „SPORT COACH” Mariusz Łuc z siedzibą w Mielcu przy Al. Niepodległości 4/18, 39-300 Mielec, wpisanej do do Ewidencji Działalności Gospodarczej przez Prezydenta Miasta Mielca pod numerem 12682, NIP: 817-137-94-24, REGON: 180243237

§ 2

Pojęcia i definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 • Regulamin - niniejszy dokument,
 • Właściciel portalu – firma: Sport Coach Mariusz Łuc z siedzibą w Mielcu,
 • Portal - strona internetowa umieszczona pod adresem www.footballtrening.pl wraz całą zawartością,
 • Użytkownicy - użytkownicy uprawnieni do korzystania z Serwisu i zarejestrowani w Serwisie po opłaceniu wybranego abonamentu,
 • Przeglądający - rozumie się osoby zapoznające się z treścią Serwisu nie będące Użytkownikami,
 • Opłata abonamentowa – opłata pozwalająca w całości korzystać z materiałów i publikacji kodowanych dostępnych w Portalu.

§ 3

 • Portal w całości poświęcony jest zagadnieniom treningu piłkarskiego i aspektom z nim związanych.
 • Wszystkie artykuły i publikacje zamieszczone na stronach portalu chronione są prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez zgody firmy jest zabronione.
 • Korzystając w całości z serwisu wyrażasz akceptację i podlegasz prawidłom zawartym w niniejszym regulaminie.
 • Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami i postanowieniami Regulaminu, oraz do niewykorzystywania Serwisu w celu dystrybuowania jakichkolwiek treści będących przedmiotem ochrony przez polskie lub międzynarodowe prawo autorskie.
 • Właścicielowi Serwisu według własnego uznania przysługuje prawo do usuwania Użytkowników lub blokowania adresów IP, nazw Użytkowników albo adresów e-mail w przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

§ 4

 • Warunkiem pełnego korzystania z portalu internetowego www.footballtrening.pl jest dokonanie rejestracji, opłacenie wybranego przez siebie rodzaju abonamentu, oraz późniejsze zalogowanie się przez Użytkownika na stronie.
 • Proces rejestracji wymaga podania danych osobowych, adresu e-mail, loginu i hasła. Dane te zawarte są w dziale „Rejestracja”.
 • Użytkownik po dokonaniu rejestracji (przesłaniu formularza rejestracyjnego) otrzymuje wiadomość drogą mailową z numerem konta, na które należy dokonać wpłaty, oraz potwierdzeniem hasła i loginu. Po dokonaniu wpłaty na konto otrzymuje informację o aktywacji jego konta.
 • Czas trwania opłaty abonamentowej liczony jest od momentu dostarczenia do klienta hasła dostępu.
 • Aktywacje użytkowników odbywają się w każdy dzień roboczy.
 • Cennik opłat abonamentowych umieszczony jest na stronie pod zakładką „Cennik”.

§ 5

 • Wypełniając formularz rejestracji wyrażasz zgodę na podanie swoich danych osobowych i informacji związanych z procesem logowania.
 • Administrator Serwisu, jako administrator danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników, oraz zabezpiecza je przed dostępem osób nieupoważnionych, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Właściciela Serwisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr. 133 poz.883) o ochronie danych osobowych.
 • Portal www.footballtrening.pl nie udostępnia żadnych danych osobowych innym podmiotom niż ustawowo uprawnione. Informacje dotyczące Użytkowników i Przeglądających (takie jak numery IP, adresy e-mail, dane przeglądarek internetowych) są przechowywane przez Właściciela Serwisu i w razie potrzeby będą udostępniane wymiarowi sprawiedliwości i organom ścigania.
 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 • Każdy Użytkownik posiada dostęp do swoich danych i w każdej chwili ma możliwość ich modyfikacji, lub usunięcia.
 • Użytkownik może dokonać usunięcia własnego konta, także pomimo wniesionej opłaty abonamentowej. Nie wykorzystane środki finansowe nie są zwracane, ani przekazywane na osoby trzecie.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo żądania zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych osobowych poprzez przesłanie stosownego wniosku e-mailem na adres wskazany przez Administratora Serwisu.
 • Za faktyczny proces przekazywania danych przez internet Właściciel nie ponosi odpowiedzialności.
 • Wybrane przez siebie hasło dostępu należy poufnie chronić i pod żadnym pozorem nie wolno go przekazywać osobom trzecim w celu nieuprawnionego korzystania z serwisu.

§ 6

 • Właściciel portalu będzie prezentował przykłady ćwiczeń treningowych systematycznie w każdy dzień danego miesiąca. Dopuszcza się wprowadzenie odstępstw od tych terminów związanych z sytuacjami losowymi, bądź ważnymi obowiązkami służbowymi Właściciela. Dołoży także wszelkich starań mających na celu sukcesywne rozbudowywanie serwisu i wprowadzenie zmian w jego funkcjonowaniu.
 • W Portalu prezentowane będą także materiały teoretyczne dotyczące problematyki i zagadnień związanych z treningiem piłki nożnej.
 • Właściciel zastrzega sobie prawo do publikowania bonusów ćwiczeń /w tym tylko dla osób opłacających abonament/ i wszelkich zmian w regulaminie dotyczących częstotliwości pojawiania się nowych publikacji.
 • Korzystając z serwisu Użytkownik i Przeglądający zapewniają że:
  • nie będą podejmować żadnych szkodliwych działań legalnych i nielegalnych mających na celu zaszkodzeniu działaniu Portalu, lub usług oferowanych przez Portal,
  • nie będą udostępniać, ani używać tego Portalu lub jego zawartości w jakimkolwiek celu komercyjnym, lub przynoszącym korzyści materialne,
  • nie będą udostępniać żadnej zawartości, która może być przyczyną łamania jakiegokolwiek prawa cywilnego, lub karnego,
  • nie posiadają żadnych praw do komercyjnego używania Portalu, lub świadczonych przez niego usług bez wcześniejszego otrzymania od Właściciela zgody na piśmie. Naruszenie tych praw podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej,
  • mają świadomość, że wszelkie publikacje ukazujące się na łamach Portalu podlegają ochronie praw autorskich i wszelkie ich wykorzystywanie musi być uzgodnione z ich autorami,
  • nie będą gromadzić żadnych danych i informacji o innych użytkownikach tego serwisu.
 • Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do:
  • wysyłania na konta Użytkowników komunikatów dotyczących funkcjonowania Portalu, oraz informacji o bieżących ofertach,
  • okresowego wyłączania lub ograniczania dostępności Portalu bez podania przyczyn.

§ 7

 • Portal daje możliwość zamieszczania własnych publikacji przez Użytkowników, Przeglądających i inne osoby z zewnątrz.
 • Warunkiem zamieszczenia materiałów w Portalu jest:
  • przesłanie drogą mailową, lub pocztową schematu ćwiczenia wraz z opisem jego przebiegu wg. szablonu ukazującego się na łamach Portalu,
  • udzielenie redakcji praw, wolnego od opłat na rzecz przesyłającego, do stałego i niewyłącznego wyświetlania, kopiowania, promowania, archiwizowania, rozpowszechniania, tworzenia prac na podstawie całości lub części zawartości udostępnionej przez zainteresowaną osobę. Licencja dotyczy dowolnej formy mediów i technologii dostępnej aktualnie i w przyszłości na rynku.
  • wyrażenie zgody na dokonywanie modyfikacji i opracowania przesłanego materiału pod kątem umieszczenia jej w serwisie,
  • udzielenie gwarancji, że jest się posiadaczem wszelkich praw dotyczących legalności i autentyczności przekazywanych materiałów, oraz nie podejmowania prób prowadzących do zafałszowania oryginalności pochodzenia materiałów,
 • W przypadku, gdy osoba publikująca zauważy, że publikacja została wykorzystana w Portalu bez jej wiedzy i zgody, musi niezwłocznie powiadomić Właściciela Portalu, który podejmie odpowiednie kroki administracyjne i prawne, łącznie z usunięciem materiałów z serwisu.
 • W przypadku rezygnacji z usług Portalu, udostępnione i archiwizowane publikacje, komentarze, wiadomości mogą nadal pojawiać się w serwisie.

§ 8

 • Właściciel portalu stwarza możliwość reklamowania się, oferowania swoich usług i produktów przez podmioty trzecie na łamach Portalu www.footballtrening.pl
 • Wszelkie warunki zamieszczania reklam i ich ceny regulowane będą odrębnymi umowami, pomiędzy zainteresowaną firmą, a firmą SPORT COACH.
 • Wszelkie zamieszczone reklamy podlegają uregulowaniom prawnym i w żaden sposób nie mogą naruszać ogólnie przyjętych norm.

§ 9

 • Firma SPORT COACH posiada wyłączne prawo dotyczące modyfikacji zawartości Portalu, podejmowania decyzji związanych z jego dalszym rozwojem, bądź zaprzestaniem rozwoju.
 • Portal daje możliwość korzystania z newslettera, w którym przedstawiane będą nowości, oraz bieżące wiadomości związane z funkcjonowaniem serwisu. Wymaga to podania loginu i adresu e-mail. Korzystanie z newslettera jest bezpłatne.
 • Na życzenie klienta firma SPORT COACH wystawia fakturę za wykupienie abonamentu i korzystanie z serwisu. Wymaga to dokonania odpowiedniej adnotacji w formularzu rejestracyjnym z podaniem danych firmy, lub osoby prywatnej.
 • Korzystanie z Portalu w celach zarobkowych, w tym również umieszczanie w wiadomościach przesyłanych przez Użytkowników i Przeglądających jakikolwiek treści posiadających cechy reklamy lub treści sugerujących możliwość wzbogacenia się w zamian za kontakt jest niedozwolone.
 • Właściciel Serwisu nie zapewnia, że każdy z Użytkowników działa w dobrej wierze, jak również nie ma możliwości pełnego kontrolowania wiarygodności Użytkowników.
 • Właściciel Serwisu nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami.
 • Wszelkie ewentualne spory pomiędzy stronami wynikające z umowy, a nie uregulowane postanowieniami niniejszego regulaminu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela portalu, w oparciu o odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, oraz ustawy o prawie autorskim.

§ 10

 • Regulamin obowiązuje począwszy od dnia 01.07.2008 i może ulec zmianie w dowolnym czasie. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od umieszczenia nowej jego wersji na stronie internetowej oraz informacji o tym fakcie na stronie głównej Portalu.
 • Korzystanie i używanie Portalu przez Użytkowników i Przeglądających po zmianie brzmienia Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją nowych postanowień Regulaminu.


Login:
Hasło:
 
Przypomnij hasło
Marek Dragosz
Coerver Coaching
footballacademy
sockerskills
Akademia Piłkarska Champions
euro-sportring
naszeligi.pl
Golbox
Księgarnia
Marek Dragosz
Czy jesteś zainteresowany prezentacją przykładowych jednostek treningowych do wykorzystania w trakcie okresu przygotowawczego:
tak, dwa razy w tygodniu
tak, trzy razy w tygodniu
tak, przykładowy mikrocykl tygodniowy
nie widzę takiej potrzeby
nie jestem zainteresowany
Jeśli chcesz otrzymywać newsletter podaj swój adres e-mail.
 
  Copyright: footballtrening.pl Designed by: 3-w